همه

ضمانت تطبیق کالا با خرید شما چیست؟

ضمانت تطبیق کالا با خرید شما چیست؟
ضمانت تطبیق کالا با خرید شما چیست؟

برای هر یک از کالاها در سایت ترندز شاپ ، اطلاعاتی از قبیل نام ، عکس و ویژگی عنوان شده است.

ترندز شاپ ضمانت میکند که کالایی که به دست شما میرسد از همه نظر دقیقا همان کالایی است که در سایت انتخاب و خرید کرده اید.

این یعنی تضمین تطبیق کالا با خرید شما.

اگر غیر از این باشد ، کالا از شما پس گرفته می شود و همه هزینه ها اعم از هزینه کالا ، هزینه ارسال و هزینه باز پس فرستادن آن ، به شما بازگشت داده می شود.